synonyms logo

Jaganmati synonyms and Jaganmati related words

Synonyms -> Jaganmati synonyms

List of Jaganmati synonyms and Jaganmati related words.

Agni, Asvins, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Brahma, Chandi, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kama, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Sita, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vayu, Vishnu, Yama